СИНХРОНИЗИРАНИ ГЕНЕРАТОРИ

БАУКОП ДООЕЛ е единствената компанија во Северна Македонија која нуди алтернативно решение за енергетски проекти користејќи системи за синхронизација. Овој систем се формира со приклучување на два или повеќе генератори, и се користи во случаи кога е потребна висока моќност.
Со системот за синхронизација, клиентот има многу предности како што се:

  • Ниска цена
  • Флексибилна употреба на генератори
  • Лесно за сервис и одржување
  • Лесно за снабдување на резервни делови
  • Сигурен систем


Јазик